Σχετικές Ερωτήσεις

1. Ποια είναι η εργασία του Δικαστικού Γραφολόγου;

ΑΠ.: Ο Δικαστικός Γραφολόγος ασχολείται με πολλά αντικείμενα. Το βασικότερο είναι η διακρίβωση της προέλευσης κειμένου ή/και υπογραφής, της πλαστότητας ή γνησιότητας αυτών, της τυχόν νόθευσης κειμένου.
Συχνό αντικείμενο αποτελεί η εξέταση σε διαθήκες – ανώνυμες επιστολές και η αποκάλυψη του συντάκτη, η ανάγνωση δυσανάγνωστης γραφής, η εξέταση, διακρίβωση και χρονολόγηση μελανιού και χαρτιού κ.ά.

2. Γιατί ονομάζεται "Δικαστικός" Γραφολόγος, παρότι μπορεί να εργάζεται ιδιωτικά;

ΑΠ: Για να αντιδιαστέλλεται από τον “Αναλυτικό” Γραφολόγο ή “Χαρακτηρολόγο”.
Υπάρχουν δύο εκδοχές της Γραφολογίας: α) Η Δικαστική Γραφολογία, η οποία ασχολείται με όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στον αριθμό 1 και τα πορίσματά της είναι χρήσιμα σε δικαστικές διαδικασίες και β) η Αναλυτική Γραφολογία ή Χαρακτηρολογία, η οποία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του χαρακτήρα του ανθρώπου μέσα από τη γραφή του και θεωρεί (λανθασμένα κατά την άποψή μου) ότι μπορεί να εξάγει συμπεράσματα, δι’ αυτής της μεθόδου, ακόμα και για τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Δικαστική Γραφολογία. Εγώ υπηρετώ τη Δικαστική Γραφολογία.

3. Από ποιον λαμβάνει εντολή ο ιδιώτης Δικαστικός Γραφολόγος;

Ο ιδιώτης Δικαστικός Γραφολόγος μπορεί να διορίζεται πραγματογνώμονας από Δικαστικές ή άλλες Δημόσιες Αρχές και να συντάσσει πραγματογνωμοσύνες.
Συντάσσει επίσης γραφολογικές γνωμοδοτήσεις, κατόπιν εντολής ιδιωτών και μπορεί να τους εκπροσωπεί ως Τεχνικός Σύμβουλος σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες.

4. Γιατί είναι σημαντικό να εξετάσει ο Δικαστικός Γραφολόγος το πρωτότυπο ενός εγγράφου;

ΑΠ.: Ο Δικαστικός Γραφολόγος κατ’ αρχάς οφείλει να εξετάσει εργαστηριακά το πρωτότυπο έγγραφο, γιατί από την εξέταση αυτή μπορεί να αντλήσει σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες (γραφική πίεση, ταχύτητα, ύπαρξη ή όχι αντικειμενικών ιχνών πλαστότητας κ.λπ.). Σ’ αυτή μόνο την περίπτωση μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα για το συμπέρασμά του.

5. Μπορεί να ερευνήσει ο Δικαστικός Γραφολόγος έγγραφο από φωτογραφικό, φωτοτυπικό ή άλλο αντίγραφο (π.χ. από αποτύπωση καρμπόν) και να αποφανθεί για την προέλευση κειμένου ή υπογραφής;

ΑΠ.: Ο ειδικός μπορεί να εξετάσει ένα έγγραφο και από αντίγραφο οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν μπορεί να γίνει εργαστηριακή εξέταση, η οποία είναι πολύ σημαντική για την έρευνα, γι’ αυτό, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει, μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί.

6. Επί ερωτήματος για τη γνησιότητα ή πλαστότητα κειμένου ή υπογραφής, τι πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Δικαστικού Γραφολόγου, ώστε να μπορεί να απαντήσει;

ΑΠ: Ο Δικαστικός Γραφολόγος πρέπει να έχει στη διάθεσή του ποσοτικά επαρκή (εκτενή) κείμενα και στην περίπτωση των υπογραφών τουλάχιστον δέκα δείγματα, προερχόμενα από τα πρόσωπα που ερευνώνται. Τα δείγματα αυτά θα πρέπει να είναι και ποιοτικά κατάλληλα, δηλαδή να είναι κάποια σε πρωτότυπη μορφή, να είναι πλησιόχρονα με τα υπό έλεγχο και να υπάρχουν και κάποια από ανύποπτο χρόνο (πριν από τα υπό έλεγχο έγγραφα).

7. Εάν λάβουμε μια ανώνυμη - υβριστική - απειλητική επιστολή, τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε;

ΑΠ: Οι ενέργειες που ακολουθούμε είναι οι εξής: Πρώτα πιάνουμε την επιστολή με μια λαβίδα ή φορώντας γάντια και όχι με γυμνά χέρια, ώστε να μην αφήσουμε δικά μας αποτυπώματα στο έγγραφο. Εάν βρίσκεται εντός φακέλου, τον ανοίγουμε με προσοχή, ώστε να μην σκίσουμε το περιεχόμενο και τοποθετούμε τόσο το φάκελο, όσο και την επιστολή σε ξεχωριστές ζελατίνες – διαφάνειες. Στη συνέχεια, τα δίνουμε στην αστυνομία για την εξεύρεση τυχόν αποτυπωμάτων ή ιχνών DNA. Κατόπιν αυτών, μπορεί να τα εξετάσει ο Δικαστικός Γραφολόγος, για τον προσδιορισμό του προσώπου που τα συνέταξε.

8. Πόσος χρόνος απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια γραφολογική γνωμάτευση;

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας γραφολογικής γνωμάτευσης ποικίλλει και εξαρτάται από το υπό έρευνα αντικείμενο. Έτσι, εάν π.χ. πρόκειται για την εξέταση μιας υπογραφής, η γραφολογική γνωμάτευση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα, αλλά εάν οι υπογραφές είναι περισσότερες ή/και τα υπό έρευνα πρόσωπα περισσότερα του ενός, είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγαλύτερος.

9. Ποια είναι η αμοιβή του ιδιώτη Δικαστικού Γραφολόγου, όταν αυτός εργάζεται κατόπιν ιδιωτικής εντολής;

Η αμοιβή του ιδιώτη Δικαστικού Γραφολόγου προσδιορίζεται από μετά από ραντεβού και όχι τηλεφωνικά, ποικίλλει δε, ανάλογα με το προς έρευνα αντικείμενο, σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

10. Πώς αμείβεται ο Δικαστικός Γραφολόγος, όταν λαμβάνει εντολή - διορίζεται ως πραγματογνώμονας από Δικαστικές ή άλλες Δημόσιες Αρχές;

Ο Δικαστικός Γραφολόγος – πραγματογνώμονας αμείβεται ΜΟΝΟ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν λάβει εντολή στο πλαίσιο προανακριτικής, ανακριτικής ή άλλης ποινικής διαδικασίας.
Στην περίπτωση όμως που θα διοριστεί με απόφαση αστικού Δικαστηρίου, τον πραγματογνώμονα – γραφολόγο αμείβει ο επισπεύδων διάδικος, δηλαδή αυτός που θα του επιδώσει την απόφαση, που τον διορίζει και θα τον καλέσει να ορκιστεί.